Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti podataka
Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, internetska stranica www.ljubimci-donori.com kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradila je Izjavu o zaštiti privatnosti svih dobrovoljno upisanih u bazu ljubimaca donora na www.ljubimci-donori.com. Izjava o zaštiti privatnosti je jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji podaci osoba dobrovoljno upisanih u bazu ljubimaca donora (korisnik) se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju. Izjava o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje osobe dobrovoljno upisane u bazu ljubimaca donora s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

Izjava o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade).

Izjava o zaštiti privatnosti se primjenjuje na sve osobe dobrovoljno upisane u bazu ljubimaca donora i korisnike informacija objavljenih u bazi ljubimaca donora, pri čemu je cilj Izjave na jasan i transparentan način upoznati osobe dobrovoljno upisane u bazu ljubimaca donora s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, osobe dobrovoljno upisane u bazu ljubimaca donora mogu se u svakom trenutku obratiti na mail ljubimci.donori@gmail.com za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci ili dio podataka obrađuju.

Kontakt za sve informacije vezane za zaštitu osobnih podataka:
e-mail: ljubimci.donori@gmail.com

Način prikupljanja i vrste podataka koji se prikupljaju
Svi podaci prikupljaju se dobrovoljno, svaka osoba sama upisuje i ustupa podatke za javnu i svima dostupnu objavu na stranici www.ljubimci-donori.com. Upisom u bazu ljubimaca donora svaka osoba potvrđuje da je upoznata i pristaje na uvjete korištenja dostupne na http://ljubimci-donori.com/uvjeti-koristenja/.

Pri dobrovoljnom upisu u bazu ljubimaca donora prikupljaju se osobni podaci:
I. lokacija
II. kvart
III. ime vlasnika psa
IV. ime psa
V. broj čipa
VI. starost psa
VII. godište psa
VIII. težina psa
IX. telefonski broj vlasnika psa
X. e-mail adresa vlasnika psa

Automatski posjetom našim mrežnim (web) stranicama pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića).

Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva svakom korisniku, spremanje preferencija korisnika, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti web-stranicu www.ljubimci-donori.com.

Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića korisnik dalje može pregledavati web-stranicu www.ljubimci-donori.com. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti i/ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne takvom korisniku, odnosno da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.

U koje svrhe se osobni podaci prikupljaju i dalje obrađuju
Osobne podatke stranica www.ljubimci-donori.com prikuplja kako bi ih mogla objaviti u bazi ljubimaca donora da budu dostupni svima kojima zatreba donor krvi za psa koji je zdravstveno ugrožen i treba transfuziju krvi. Takve podatke prikupljamo na temelju privole koju je dala osoba koja se upisuje u bazu ljubimaca donora na www.ljubimci-donori.com.

Ispunjavanje zakonskih obveza
Web stranica www.ljubimci-donori.com je obvezna na temelju podnesenog e-mail zahtjeva korisnika na gore naznačenu kontakt adresu za zaštitu osobnih podataka istima omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, ispravak netočnih osobnih podataka, brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka.

Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka
Svi podaci i informacije koje su ustupljene stranici www.ljubimci-donori.com čuvaju se do 11. godina starosti psa upisanog u bazu ili dok osoba koja je podatke ustupila na korištenje i objavu ne zatraži uklanjanje iz baze ljubimaca donora.

Pravo na pristup osobnim podacima
Web stranica www.ljubimci-donori.com se kao voditelj obrade obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika koji mora biti u obliku elektroničke pošte, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka u koju se obrađuju, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja.

Pravo na ispravak netočnih podataka
Web stranica www.ljubimci-donori.com će kao voditelj obrade omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka u svakom pojedinom slučaju kada se utvrdi da prikupljeni osobni podaci o osobi nisu točni ili je došlo do promjene podataka.

Pravo na brisanje osobnih podataka
Web stranica www.ljubimci-donori.com će izvršiti brisanje osobnih podataka osobe u sljedećim slučajevima:

I. na zahtjev osobe podnesen pisano putem elektroničke pošte
II. na zahtjev poslan na obrazac ”Zahtjev za uklanjanje iz baze” na web stranici www.ljubimci-donori.com

Pravo na ograničenje obrade podataka
Ograničenje obrade osobnih podataka web stranica www.ljubimci-donori.com će osigurati u slučajevima kada korisnik osporava točnost podataka, kada je obrada nezakonita a korisnik se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, kada više nema potrebe za objavom osobnih podataka za potrebe obrade za potrebe kontaktiranja u slučaju potrebe za transfuzijom krvi za psa, kao i u slučaju kada korisnik uloži prigovor na obradu osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu web stranice www.ljubimci-donori.com.

Pravo na ulaganje prigovora
Korisnik ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci obrađuju za potrebe legitimnog interesa voditelja obrade. U tom slučaju web stranica www.ljubimci-donori.com će, kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke.

Gdje se osobni podaci obrađuju
Osobni podaci korisnika obrađuju se u Republici Hrvatskoj.

Pod kojim uvjetima se osobni podaci prosljeđuju trećima
Osobne podatke korisnika web stranica www.ljubimci-donori.com objavljuje samo u svrhu kontaktiranja osoba iz baze za obavljanje transfuzije krvi između dva psa.

Kome se obratiti
U slučaju bilo kakvih pitanja o zaštiti osobnih podataka od strane web stranice www.ljubimci-donori.com svaka nam se osoba može obratiti putem elektroničke pošte na e-mail adresu navedenu u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti.

Izmjene i dopune Politike o zaštiti privatnosti
Web stranica www.ljubimci-donori.com zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Izjavu u bilo kojem trenutku, bez davanja bilo kakve posebne obavijesti zainteresiranim osobama. Iz navedenog razloga preporuča se svim zainteresiranima da redovito provjeravaju sadržaj web-stranice www.ljubimci-donori.com radi informiranosti oko ažurnog sadržaja ove Izjave.

U Zagrebu dana 24.5.2018.
www.ljubimci-donori.com